CỔNG CÔNG VIÊN

Được xây dựng theo mô hình di tích Quốc gia Dinh Trấn Thanh Chiêm, nơi đánh dấu sự phát triển của Đàng Trong từ triểu đại của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
Khách du lịch tới công viên sẽ bước qua cổng thành để đi vào không gian lịch sử từ thời Chúa Tiên mở cõi, xây dựng nên một Hội An thuộc xứ Đàng Trong phồn thịnh.